STATUTUL Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din S.I.E.

1. Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Informaţii Externe este persoană juridică română fără scop patrimonial şi apolitică, constituită prin libera voinţă a cadrelor militare, cetăţeni români, proveniţi din structurile organizatorice ale Serviciului de Informaţii Externe, fără deosebire de grad, naţionalitate, religie, confesiune religioasă ori sex, în vederea desfăşurării în comun a unor activităţi cu caracter educativ, cultural, de recreere şi odihnă, precum şi de sprijin şi ajutor reciproc în promovarea drepturilor şi intereselor membrilor săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Asociaţia urmăreşte realizarea următoarelor obiective principale: a/ apărarea demnităţii şi onoarei militare, promovarea spiritului de solidaritate, camaraderie şi întrajutorare reciprocă; b/ susţinerea unor demersuri în vederea îmbunătăţirii legislaţiei pensiilor militare şi a altor drepturi acordate cadrelor militare în rezervă şi în retragere, în concordanţă cu realităţile şi evoluţia economico-socială; c/ promovarea valorilor culturale, ştiinţifice şi morale universale şi ale poporului român, a tradiţiilor şi trecutului glorios al acestuia; d/ sprijinirea membrilor Asociaţiei şi a familiilor acestora (soţ/soţie şi copii minori) pentru asigurarea asistenţei medicale şi a accesului la bazele de tratament în staţiunile de odihnă, sanatorii şi cămine de bătrâni, în condiţiile legii; e/ susţinerea sistemelor de întrajutorare constituite la nivelul Asociaţiei; f/ sprijinirea morală şi, după caz, materială a membrilor săi aflaţi în situaţii deosebite, precum şi a familiilor celor decedaţi; g/ promovarea de relaţii de colaborare cu alte organizaţii ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere din ţară şi din străinătate.

3. Poate fi membru al Asociaţiei orice cadru militar în rezervă sau în retragere, cetăţean român, cu domiciliul stabil în România, provenit din structurile organizatorice ale S.I.E., indiferent de perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, fără deosebire de grad, naţionalitate, confesiune religioasă ori sex, care recunoaşte Statutul şi solicită aceasta prin completarea şi semnarea unei adeziuni.Nu poate fi membru al Asociaţiei persoana care face parte dintr-o organizaţie interzisă de lege ori a fost condamnată pentru comiterea unor fapte grave, incompatibile cu calitatea de militar.Nu pot fi membri ai Asociaţiei fostele cadre ale S.I.E. care au fost declaraţi dezertori.

4. Asociaţia are următoarele organe de conducere: Adunarea Generală şi Consiliul Director, iar organele de execuţie sunt Biroul Executiv şi Preşedintele.Adunarea Generală poate constitui o Comisie de etică şi aplicare a prevederilor statutare. Consiliul Director îşi poate crea comisii de lucru permanente sau temporare şi grupuri consultative pe probleme de interes pentru Asociaţie.

5. Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea potrivit Regulamentului adoptat de Adunarea Generală. Hotărârile Consiliului Director se iau cu votul majorităţii simple a membrilor permanenţi prezenţi.

6. Biroul Executiv este format din preşedintele Asociaţiei, doi vicepreşedinţi, secretarul general şi trei membri, aleşi din rândul membrilor permanenţi ai Consiliului Director.

7. Biroul Executiv are în subordinea sa aparatul tehnic de lucru, încadrat cu personal indemnizat sau cu membri ai Asociaţiei care acceptă să lucreze pe bază de voluntariat.

8. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al Biroului Executiv şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile publice şi instituţiile de stat, cu alte persoane juridice române şi asociaţii sau organizaţii similare din alte ţări, sens în care angajează răspunderea patrimonială, juridică şi morală a acesteia.