UPDATE: O formă diferită a amendamentelor propuse pentru Camera Deputaților, așa cum s-a convenit la încheierea acțiunii de protest din 9 mai 2024.

Amendamente propuse la PL-x nr. 262/2024

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naţionale şi a unor cheltuieli determinate de pregătirea şi executarea unor misiuni în afara teritoriului naţional, în vederea realizării şi menţinerii capabilităţii aferente achiziţiei Sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 şi a altor programe de înzestrare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind retenţia şi atragerea personalului în aceste domenii

Deputat Coarnă Dumitru

Deputat Nicolae Roman

Nr. Crt. TEXTUL DIN LEGEA ÎN VIGOARE PROPUNERE AMENDAMENTE LA PL-x 262/07.05.2024 MOTIVARE
1.

 

 

 

Articolul I Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea |, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 60 se introduce un nou articol, art. 60^1, cu următorul cuprins:
Art. 60^1 (1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată sau cuvenite se actualizează din oficiu, potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/incetării raporturilor de serviciu, ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special cu netul diferenţei dintre solda de grad/salariul gradului profesional majorat și cel aflat în compunerea bazei de calcul conform art. 28 și 28^1.
(2) Dacă în cazul pensiilor stabilite potrivit art. 60 alin (1), rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din adăugarea la media soldelor/salariilor lunare nete în cauză a netului diferenței dintre solda de grad/salariul gradului profesional majorat și cel aflat în plată .
(3) În cazul actualizărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depășii suma rezultata din adăugarea la media soldelor/salariilor lunare nete a netului diferenței dintre solda de grad/salariul gradului profesional majorat si cel aflat in plata, in condiţiile art. 60^1 (1), la care se adaugă suma reprezentând actualizările soldei de grad din
operaţiunile de actualizare anterioare.
(4) Determinarea netului diferenței dintre solda de grad/salariul gradului profesional majorat și cel aflat în plată se stabilește prin calcularea din brutul diferenței a contribuţiilor sociale obligatorii și a impozitului pe venit conform legislaţiei în vigoare.
Pentru a se evita apariţia DISCRIMINĂRII între personalul militar cu acelaşi grad militar, aflat în situaţii similare juridic cu privire la deținerea legală a unui grad militar, solda de grad reprezentând componenta financiară ataşată dreptului statutar cu privire la gradul militar.
Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare: “Art.3 (1) Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar.“ Acesta este unic, nu se pot face diferențe de nicio natură fără a crea o discriminare inacceptabilă, între gradele egale obținute de militari în intervale de timp diferite.
Se rezolvă situaţia de INSECURITATE JURIDICĂ indusă de modificările succesive a normelor legislative, intervenţii neurmate de armonizarea legislativă. Astfel, menţinerea la acelaşi cuantum al soldei de grad pentru tot personalul militar a fost prevedere statutară încă din 1995 şi a fost eliminată prin abrogare deoarece devenise inaplicabilă începând cu 2010-2011 când modul de calcul al pensiei personalului militar a fost modificat, fiind identic cu cel din sistemul public, iar componenta soldă de grad nu se mai regăsea în noul algoritm.
Incepând cu 01.01.2016, Legea 223/2015 a pensiilor militare având un algoritm de calcul în care solda de grad constituia o componentă, a reintrodus prevederi de menţinere a soldei de grad în cuantumul acordat personalului în activitate.
Începând cu 15.09.2017, ca urmare a modificărilor introduse a fost afectată şi componenta de echilibrare a cuantumului soldei de grad a personalului în rezervă/retragere mai întâi prin OUG 59/2017, care a anulat acţiunea de actualizare a soldei de grad pentru personalul deja pensionat, ulterior prin Legea 282/2023 actualizarea soldei de grad devenind iarăşi inaplicabilă, acţiunea actualizării raportându-se la indicii preturilor de consum.
În acest sens, prezenta propunere legislativă, prin caracterul unitar al acesteia, acoperă actualizarea pensiilor militare stabilite înainte și după intervenţia legislativă aplicabilă din data de 15.09.2017, precum și cele recalculate începând cu data de 01.01.2016. Majorarea soldei/salariului de grad produce modificări a bazelor de calcul pentru toate categoriile de pensionari militari.
Introducerea acestor amendamente repară o parte din inechităţile și discriminările produse de intervenţiile din inițiativele menționate mai sus, sau care vor fi accentuate dacă ordonanța va fi votată în forma propusă.
  Art. 74 alin. (2) din Legea nr. 223/2015
Nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare și actualizare a pensiilor generate de evoluția estimată a indicelui prețurilor de consum corelată cu creșterile medii salariale, acordate prin hotărâri ale Guvernului, cu excepția primei actualizări reglementate de art. 60 alin. (1).
2. La articolul 74, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
Nu constituie modificare a drepturilor de pensie măsurile de indexare anuală și actualizare a pensiilor generate de majorarea soldei de grad/salariului gradului profesional al militarilor, polițiștilor și funcţionarilor publici cu statut special.
Pe de o parte această modificare privește eliminarea trimiterii la art. 60 alin. (1) care după modificarea prin OUG nr. 59/2017 reglementează alte raporturi juridice decât actualizarea și, pe de altă parte, trebuie pus în acord cu propunerea legislativă de la punctul anterior.
În plus, actualizarea reprezintă aplicarea unor operațiuni matematice de calcul din care rezultă un alt cuantum al pensiei militare de stat, sens în care nu se impune emiterea unei prime decizii de actualizare.
2.   Articolul II In anul 2024, pensiile militare de stat aflate în plată sau cuvenite se actualizează conform prevederilor art. 6011 începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Acest articol este de natură a reglementa situația pensionarilor militari aflați în plată în gestiunea caselor de pensii sectoriale în condiţiile în care soldele/salariile de grad au fost modificate prin hotărâre de guvern.
3.   Articolul III In vederea aplicării prevederilor prezentei legi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi instituţiile implicate vor actualiza normele metodologice de aplicare a legislației referitoare la actualizarea pensiilor militare de stat. Se impune ca modalitatea tehnică a aplicării actualizării, a documentelor întocmite și a etapelor ce trebuie parcurse să fie reglementate mai în detaliu în cadrul procedurii de actualizare a pensiilor militare de stat aprobată prin ordinul comun pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat.

Guvernul prin Ministerul Apărării Naţionale susține această inițiativă legislativă. Această poziție a fost confirmată în întâlnirile avute cu organizațiile profesionale și sindicale ale militarilor și polițiștilor din data de 9 mai 2024.

 

 

  • Post category:Anunțuri